Films
Year
Title
<<Previous | 1-L | M-S | T-Z |
T
TATSU (Doburoku No Tatsu), Hiroshi Inagaki (1962)
THEATER OF LIFE (Jinsei Gekijo), Kinji Fuksasaku (1983)
THESE FOOLISH TIMES (Shin Baka Jidai), Kajiro Yamamoto (1947)
THE THREE TREASURES (Nihon Tanjo), Hiroshi Inagaki (1959)
THRONE OF BLOOD (Kumonosu-Jo), Akira Kurosawa (1957)
TOKYO NO KYUJITSU (1958)
TOKYO SWEETHEART (Tokyo No Kobito), Yasuki Chiba (1952)
A TUNNEL TO THE SUN (Kurobe No Taiyo), Kei Kumai--also produced by Toshiro Mifune (1967)
U
THE UNDERWORLD (Ankokugai), Kajiro Yamamoto (1956)
V
VENDETTA OF SAMURAI (Ketto Kagiya No Tsuji), Issei Mori (1952)
W
THE WALKING MAJOR (Aru Heishi No Kake), Koji Senno (1970)
WHIRLWIND (Daitatsumaki), Hiroshi Inagaki (1964)
WHO KNOWS A WOMAN'S HEART (Onnagaokoro Darego Shiro), Kajiro Yamamoto (1951)
A WIFE'S HEART (Tsuma No Kokoro), Mikio Naruse (1956)
WINTER KILLS, William Richert (1979)
Y
YAJI AND KITA ON THE ROAD (Yajikita Dochu-Ki), Yasuki Chiba (1958)
YOJIMBO (Yojimbo), Akira Kurosawa (1961)
A YOUTH AND HIS AMULET (Gen To Fudomyo-o), Hiroshi Inagaki (1961)
Z

<<Previous | 1-L | M-S | T-Z |